Girişimcilik Merkezi

ab

Kırsal Kalkınma

tarim

AFAD

afad

Dumansız Hava Sahası

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ VE PANSİYON BİNASI ONARIM İNŞAATI

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi - Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ VE PANSİYON BİNASI ONARIM İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No : 2010/91582
1. İdarenin
a ) Adresi : İsmetpaşa Mah. Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi Kat:9 46130 MERKEZ KAHRAMANMARAŞ
b ) Telefon ve Faks Numarası : 344 2235570 - 344 2235574
c ) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@kahramanmarasozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.kahramanmarasozelidare.gov.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Çatı Onarımı
b ) Yapılacağı Yer : MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İsmetpaşa Mah. Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 14.Kat İl Encümen Toplantı Salonu
b ) Tarihi ve Saati : 22.07.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel.

a)Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

POZİSYONU MESLEK UNVANI ÖZELLİĞİ ADET
Şantiye Mühendisi İnşaat Mühendisi 1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B.(IV) Grup işler ve bu işlerle ilgili onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı İsmetpaşa Mah. Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 13.Kat Strateji Geliştirme Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İsmetpaşa Mah. Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 14.Kat İl Encümen Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

bimer
bilgi edinme
arvento